Αναρτήσεις

Δικηγόρος για θέματα ΑΣΕΠ

Η δικηγόρος επικυρώνει τα αντίγραφα όλων των ιδιωτικών εγγράφων της ημεδαπής δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, των φορέων πιστοποίησης ECDL, GLOBAL CERT, ACTA, Infotest, κ.α), προκειμένου να υποβληθούν σε αίτηση προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας κατοχής ακινήτων

Με την ΠΟΛ.1138/2017 κοινοποιήθηκαν διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4474/2017 από την ΑΑΔΕ τις οποίες η δικηγόρος Θεσσαλονίκη σας γνωστοποιεί.
Πιο συγκεκριμένα
1.2.1. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού παρατείνεται για δύο (2) έτη (2017 και 2018) η αναστολή επιβολής συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα αγροτεμάχια που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα.
1.2.2. Από την 1η Ιανουαρίου 2017
α. ΕΝ.Φ.Ι.Α. στην ακίνητη περιουσία πτωχού:
-Ο σύνδικος της πτώχευσης δεν είναι πλέον υποκείμενος στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., παραμένει όμως υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) στο όνομα του πτωχού (παράγραφος 1).
-Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) υποβάλλεται από το σύνδικο της πτώχευσης στο όνομα του πτωχού (παράγραφος 7).
-Κατά τη χορήγηση του πιστοποιητικού του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013 για ακίνητο, το οποίο ανήκει σε πτωχό, καταργείται η υποχρέωση ρύθμισης οφειλών ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή Φ.Α.Π. για τυχόν άλλα ακίνητα πλην εκείνων για τα οποία ζητείται το πιστοποιητικό. Διατηρείται όμως η υποχρέωση εξόφλησης του…

Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ

Οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιούν ότι το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ είναι απαραίτητο για τις εξής ενέργειες :
1. Αποδοχή κληρονομιάς
2. Σύσταση Οριζόντιας ιδιοκτησίας
3. Ανταλλαγή ακινήτου
4. Μεταβίβαση ακινήτου με επαχθή αιτία
5. Μεταβίβαση ακινήτου με εκούσιο πλειστηριασμό
6. Μεταβίβαση ακινήτου με χαριστική αιτία
7. Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο ακινήτου
8. Εγγραφή υποθήκης
9. Σύσταση πραγματικής δουλείας επί ακινήτου
10. Σύσταση προσωπικής δουλείας επί ακινήτου
11. Συζήτηση αγωγής ενώπιον δικαστηρίου
12 Άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου
Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ έχει ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του, αυτό πιστοποιεί ότι για τα προηγούμενα 5 χρόνια ο φορολογούμενος έχει πληρώσει όλους τους φόρους που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο ακίνητο (ΕΝΦΙΑ) και ότι όλα τα στοιχεία του ακινήτου είναι σωστά και δεν έχουν απόκλιση από τα συμβόλαια και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα.
Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ είναι απαραίτητο και ζητείται από τον συμβολαιογράφο σε κάθε μεταβίβαση δωρε…

Προσαύξηση περιουσίας - Έλεγχος

Η δικηγόρος Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι κατόπιν αποφάσεων του ΣτΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε πολυγραφημένη εγκύκλιο σχετικά με το τρόπο διενέργειας των ελέγχων για θέματα προσαύξησης περιουσίας στην οποία επισημαίνει τα κάτωθι
1. Δεν υφίσταται προσαύξηση περιουσίας κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 ή της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.4172/2013, στην περίπτωση κατά την οποία είναι εμφανής η πηγή προέλευσης ενός χρηματικού ποσού, το οποίο εμφανίζεται ως πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του ελεγχόμενου φυσικού προσώπου (π.χ. εισόδημα από κεφάλαιο, εισόδημα από κινητές αξίες, εισόδημα Δ΄ πηγής του ν.2238/1994, πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνειο, κ.τλ.), ακόμα και αν το ποσό αυτό δεν συμπεριελήφθη στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον οι εν λόγω πιστώσεις συνεπάγονται φορολογική υποχρέωση στον φόρο εισοδήματος, ο καταλογισμός δεν θα γίνεται κατ’ επίκληση των ανωτέρω διατάξεων…

Lawyer in Thessaloniki

Εικόνα
Mary Kreki is a lawyer in Thessaloniki’s Bar Association. She was born and raised in Thessaloniki, and graduated from the Law School of the Aristotle University. She continued her studies as a master student in the field of Criminal Law and Criminal Procedure.........
For more information please visit Lawyer Thessaloniki, http://www.kreki.gr/lawyer.html

Αλλαγές στο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με τον ν. 4472/2017

Οι διατάξεις των άρθρων 69, 71 και 83 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74) επέφεραν αλλαγές στο κώδικα φορολογίας εισοδήματος τις οποίες η δικηγόρος σας γνωστοποιεί για τη κατανόηση τους:
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου αυτού καταργείται το άρθρο 18 του ν.4172/2013 σχετικά με την έκπτωση φόρου για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογούμενου. Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου και νόμου, για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2017 και μετά. Επομένως, από το τρέχον φορολογικό έτος, οι φορολογούμενοι δεν δικαιούνται μείωση φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4172/2013, ήτοι 10% για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος τους, αλλά οι εν λόγω δαπάνες θα συνυπολογίζονται και θα συμπεριλαμβάνονται με τις λοιπές δαπάνες που έχουν καθοριστεί με την ΠΟΛ.1005/2017 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, προκειμένου για τη μείωση φόρου του…

Δυνατότητα επανελέγχου ειδικής δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου

Με την αριθμ. 9/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με τη δυνατότητα επανελέγχου ειδικής δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή ΑΑΔΕ και κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1107/2017, οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης σας ενημερώνουν :
Με την ως άνω γνωμοδότηση έγιναν ομόφωνα δεκτά τα εξής:
Η φορολογική αρχή οφείλει να προβεί σε επανέλεγχο της ειδικής δήλωσης ΦΠΑ, που αφορά μεταβίβαση ακινήτου, το οποίο έχει φορολογηθεί ως αποπερατωμένο πριν ακόμη περατωθεί και στη συνέχεια άλλαξαν οι όροι της σύμβασης και παραδόθηκε ημιτελές, εάν και εφόσον δεν ισχύει το τεκμήριο του αποπερατωμένου και να εκδώσει, ύστερα από τη σχετική γνωστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 36 παρ. 4 περ. α', υποπερ. iv του Κώδικα ΦΠΑ, νέα πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ λαμβάνοντας υπόψη ως βάση επιβολής του φόρου την πράγματι λαμβανόμενη στη συγκεκριμένη περίπτωση αντιπαροχή (τίμημα), από την οποία μπορεί να προκύπτει και μείωση φορολογητέας ύλης ως και του αντίστοιχου φόρου, υπό την προϋπόθεση ότι στο τροπο…